2015 Show Standings

English Leadline May June July August September Year End Totals
English 10 & Under W/T May June July August September Year End Totals
Taylor Johnstone na 15 na na na 15
English 8-10 May June July August September Year End Totals
English 11-13 May June July August September Year End Totals
Renee McCray 20 na na na na 20
Alaina Macgruder 17 na na na na 17
M Lanae Elam na 25 na 21 20 66
M Brooke Rouch na na 19 10 na 29
Celena Bottger na na 9 na na 9
Kaityn Bennett na na na 14 na 14
English 14-18 May June July August September Year End Totals
M Kahrena Thompson 25 21 25 25 25 121
M Savanna Seat na 24 na na na 24
Emma Littchfeld na na 19 na na 19
Katie Rice na na 13 na na 13
English 19-34 May June July August September Year End Totals
M Paige Lockard 25 25 25 23 23 121
M Ashley Mills na 12 4 14 14 44
English 35 & Over May June July August September Year End Totals
M Julie Seat na 25 na na na 25
Western Leadline May June July August September Year End Totals
Claire Dirksen na na 15 na na 15
Regan White na na 5 na na 5
Western 10 & Under W/T May June July August September Year End Totals
Western 8-10 May June July August September Year End Totals
Jade Boyer na 15 na na na 15
Kendall Dirksen na na 18 na na 18
Mattie Culbertson na na 16 na na 16
Jonathan Malovich na na 10 na na 10
Jessica Bartman na na na 10 na 10
Western 11-13 May June July August September Year End Totals
Renee McCray 20 na na na na 20
M Lanae Elam na 20 na 17 20 57
Morgan Crouse na na 19 na na 19
Celena Bottger na na 4 na na 4
Ryen Bonifiel na na 3 na na 3
M Brooke Rouch na na 9 19 na 28
Mikaya Culbertson na na 13 na na 13
Aiden Malovich na na 6 na na 6
Izzi Bryson na na 5 na na 5
Western 14-18 May June July August September Year End Totals
M Kahrena Thompson 20 20 13 14 25 67
Valerie Crouse na na 19 na na 19
Katie Rice na na 4 na na 4
Mickaela Harrigfeld na na 18 na na 18
Jordan Culbertson na na 11 na na 11
Ethan Malovich na na 1 na na 1
Samantha Bryson na na 2 na na 2
Brooke Lobue na na na 18 na 18
Danielle Wolfe na na na 7 na 7
Madaline Callaway na na na 8 na 8
Western 19-34 May June July August September Year End Totals
M Ashley Mills na 20 12 13 15 45
Mandy White na na 15 na na 15
Lisa Banbury na na 5 na na 5
Brooke Ranallo na na na 10 na 10
Allison Lewis na na na 15 na 15
Amber Johnson na na na 4 na 4
Western 35 & Over May June July August September Year End Totals
M Leslie Lockard 20 20 18 20 19 97
M Julie Seat 16 na na na na 16
M Denise Ratliff na 12 na 12 11 35
M Dawn Olivio na na 13 na 14 27
M Jay Crouse na na 5 na na 5
Susan Friedman na na na 3 na 3